Wij danken je voor jouw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.skinresult.com ; deals.skinresult.com , hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door Hylebos Tine  met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 16 te 9860 Scheldewindeke, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer  2.271.200.461 met BTW-nummer BE0806.362.879 en met bankrekeningnummer BE08737048526113 , hierna genoemd “Tine Hylebos”.

 Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account, de aankoop van bonnen, vouchers, coupons, tickets, cadeaubonnen, enz. op de Website, en het maken van reserveringen of afspraken op basis van promoties op de Website.

 Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, je aanmelding voor een account, het plaatsen van bestellingen en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Opzet van de Website

De Website is een platformwebsite via dewelke de gebruikers (hierna de “Gebruikers”) kunnen genieten van bepaalde kortingen, promoties, acties of andere voordelen op goederen of diensten aangeboden door de handelaar (hierna de “Handelaar”).

 Via de Website kunnen de Gebruikers bonnen, vouchers, coupons, cadeaubonnen, en dergelijke aankopen (hierna genoemd de “Bonnen” en de “Cadeaubonnen”) die zij kunnen inruilen bij de deelnemende Handelaar tegen bepaalde diensten of prestaties zoals aangeboden op de Website. Tine Hylebos treedt hierbij steeds op als een loutere tussenpersoon tussen de Gebruiker en de Handelaar voor de diensten/prestaties geleverd door de Handelaar, en ook als verkoper van de Bonnen en de Cadeaubonnen. De diensten of prestaties zelf worden niet door de handelaar geleverd, tegen de voorwaarden bepaald door de Handelaar.

De Website bevat o.a. in promoties voor wellness-paketten, massages, kappersreservaties, reservaties bij schoonheidsspecialisten, ‘make-overs’, homeparties, workshops, fotoreportages, pretparken, personal shoppers, B&Bs, enz …

a. Deals. Aankoop van Bonnen voor reservaties via de Website: De Gebruikers kunnen via de Website Bonnen kopen die door Tine Hylebos aangeboden worden. Deze Bonnen kunnen voor hun nominale waarde ingeruild worden tegen diensten/prestaties bij Skin Result. Op elke Bon staat een specifieke code vermeld. Na aankoop van de Bon kunnen de Gebruikers een concrete afspraak of reservatie maken bij Skin Result. Bij het uitvoeren van de afspraak of reservatie bezorgt de Gebruiker de Bon ter betaling aan de Handelaar die deze zal verifiëren via invoering van de code op de Website van Tine Hylebos. De Gebruiker dient de Bon dus af te drukken of op een smartphone/tablet aan de Handelaar voor te leggen.

b. Last minutes. Reservaties via de Website: De Gebruikers kunnen via de Website intekenen op “last-minute” promoties bij Skin Result (bijv. specifieke promotie wanneer een bestaande reservatie bij een Handelaar gecanceld wordt en de Handelaar voor de vrijgekomen plaats in de planning een “last minute” promotie voert). De Gebruikers kunnen dan via de Website een online reservatie maken bij de Handelaar. De Gebruiker zal rechtstreeks aan de Handelaar betalen. Wegens het “last minute” karakter, kunnen dergelijke reservaties door de Gebruiker niet gecanceld worden.

 c. Cadeaubonnen. Aankoop van cadeaubonnen op naam: De Gebruikers kunnen via de Website ook Cadeaubonnen aankopen bij Tine Hylebos. Met die Cadeaubonnen kunnen de Gebruikers op de Website van Tine Hylebos intekenen op promoties door de Handelaars. De Gebruiker kan dan de Cadeaubon ter betaling van prestaties/diensten inruilen bij de Handelaar waarbij een booking werd gemaakt. De Gebruikers kunnen met de Cadeaubonnen ook rechtstreekse aankopen doen bij de deelnemende Handelaars. In beide gevallen dient de Gebruiker de Cadeaubon af te drukken of op een smartphone/tablet aan de Handelaar voor te leggen. De Partner zal vervolgens de code op de Cadeaubon ter verificatie inbrengen via de Website. Indien de Gebruiker de Cadeaubon gebruikt bij een Handelaar voor een reservatie die via de Website geboekt werd, zal de Gebruiker voor het restbedrag via zijn/haar  account een nieuwe Cadeaubon krijgen (nieuwe bon voor het restbedrag met nieuwe code) (bijv. indien de Gebruiker met een Cadeaubon ter waarde van 100 euro via de Website bij de Handelaar een reservatie maakt voor 75 euro, zal de Gebruiker van Tine Hylebos een nieuwe Cadeaubon ontvangen ter waarde van 25 euro). Echter, indien de Gebruiker de Cadeaubon gebruikt om rechtstreeks aankopen te doen bij de Handelaar zonder booking via de Website, heeft de Gebruiker geen recht op een nieuwe Cadeaubon voor een eventueel restbedrag.

2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, op elke reservatie/afspraak via de Website en op elke aankoop van Bonnen of Cadeaubonnen verricht via de Website.  Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

 Bestellingen tot aankoop van Bonnen of Cadeaubonnen via de Website gelden als een bindende verbintenis tot betaling door de Gebruiker van zodra de Gebruiker heeft bevestigd om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en zijn/haar betaling heeft geregistreerd door op de knop “Bestelling met betaalverplichting” te klikken (of een gelijkaardige knop waaruit duidelijk een betaalverplichting blijkt). De bestelling zal vervolgens per email door Tine Hylebos bevestigd worden. De bevestigingsemail of het registreren van de Bonnen/Cadeaubonnen in de account van de Gebruiker zal gelden als bewijs van de bestelling.

3. Deze website gebruiken

Tine Hylebos behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

3.1.      Betalingsmodaliteiten: Het gebruik van de Website en het aanmaken van een account is gratis. Het aankopen van Bonnen of Cadeaubonnen die kunnen omgeruild worden voor prestaties bij de deelnemende Handelaren is echter betalend. De betaling kan plaatsvinden door betaling aan Tine Hylebos via debetkaart,kredietkaart of Paypal.

3.2.      Meerderjarig: Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten en Bonnen of Cadeaubonnen aan te kopen (of diensten te reserveren bij de Handelaars) moet je ouder zijn dan 18 jaar. Tine Hylebos behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.

3.3.      Voorwaarden: Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten dien je te voldoen aan de voorwaarden die voor elke korting of voordeel op de Website vermeld worden (bijvoorbeeld: er kan bij een voordeel vermeld worden dat het voordeel enkel geldt op voorwaarde dat je een Bon of Cadeaubon koopt en afprint; enz.).

 3.4.      Codes op Bonnen: De Gebruikers mogen de codes vermeld op de Bonnen of Cadeaubonnen slechts ter plaatse op de dag van de afspraak bij de Handelaar afgeven of vermelden. Indien de Gebruiker de code vermeldt voordat de dienst plaatsvindt (bijvoorbeeld telefonisch bij de reservatie), draagt de Gebruiker zelf het risico indien de code intussen reeds ingevoerd wordt en komt te vervallen (of indien de Handelaar intussentijd zijn activiteiten stop zou zetten). Van zodra de Gebruiker de code heeft meegedeeld aan de Handelaar, wordt verondersteld dat de dienst werd uitgevoerd.

 3.5.      Persoonlijk karakter van de Bonnen: Bonnen of Cadeaubonnen zijn slechts geldig voor één enkele persoon en kunnen dus niet door twee of meerdere personen gebruikt worden (tenzij anders uitdrukkelijk vermeld). Bonnen voor “duo” aanbiedingen zijn slechts eenmaal geldig voor twee personen die zich op hetzelfde ogenblik bij de Handelaar aanbieden.

 3.6.      Terbeschikkingstelling van de Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen worden, na betaling door de Gebruiker, ter beschikking gesteld van de Gebruiker in zijn/haar account, en worden ook per email opgestuurd via het email adres dat de Gebruiker heeft opgegeven. Indien Bonnen of Cadeaubonnen dienen te worden opgestuurd, zullen alle kosten van transport (en het risico op verlies) enkel door de Gebruiker gedragen worden.

 3.7.      Geen overdracht van Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen mogen niet gekopieerd worden of overgedragen worden tegen betaling.

 3.8.      Geldigheidsduur van Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen die via de Website aangekocht worden zijn geldig voor een termijn van twaalf (12) maanden na aankoop (of de termijn vermeld op de Bon/Cadeaubon), waarna ze komen te vervallen en niet langer inruilbaar zijn voor een prestatie of een terugbetaling. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers om de aangekochte Bonnen of Cadeaubonnen op redelijke termijn te activeren en op redelijke termijn reservaties en bookingen vast te leggen. Bijvoorbeeld: indien een Gebruiker té kort voor de vervaldag van een Bon een reservatie bij een Handelaar vastlegt, heeft hij/zij geen zekerheid dat hij/zij kan boeken of de Bon kan inruilen bij de Handelaar. Tine Hylebos raadt aan om zo snel mogelijk na aankoop van de Bonnen of Cadeaubonnen een afspraak te maken met de Handelaars (zo wordt een mogelijke onbeschikbaarheid van de Handelaar vermeden).

 3.9.      Niet-combineerbaar met andere acties: Kortingen of promoties aangeboden via de Website zijn niet combineerbaar met andere promoties, kortingen of acties aangeboden door de Handelaars die deelnemen aan de Website (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Handelaar).

 3.10.    Quota: Voor bepaalde aanbiedingen kunnen deelnamequota gelden. Dit zal duidelijk vermeld worden in het aanbod op de Website. De reservatie kan dan afhangen van bijvoorbeeld minimumquota (onbeschikbaarheid van het aanbod indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt) of maximumquota (onbeschikbaarheid van het aanbod als het maximum aantal deelnemers is bereikt). Tine Hylebos zal niet aansprakelijk zijn voor de onbeschikbaarheid van een aanbod omwille van de toepassing van deelnamequota.

 3.11.    Gegevens op Bonnen/Cadeaubonnen: Bij ontvangst van de Bonnen of Cadeaubonnen, dienen de Gebruikers te checken of alle vermelde gegevens op de Bonnen/Cadeaubonnen correct zijn (bijv. waarde van de Bonnen/Cadeaubonnen), persoonsgegevens, enz. In geval van fouten of vergissingen, dienen de Gebruikers Tine Hylebos zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (en in ieder geval binnen de maand – zoniet komt de Bon/Cadeaubon te vervallen).

3.12.    Annuleringen: Indien de Gebruiker een bestaande afspraak of reservatie wenst te annuleren, dient hij/zij de Handelaar binnen de 48h vóór het ogenblik van de afspraak/reservatie schriftelijk te contacteren. Handelaars hebben het recht om elke laattijdige annulering als een bestaande afspraak te beschouwen en de Bon/Cadeaubon te valideren (voorzover de Gebruiker de code van de Bon/Cadeaubon reeds aan de Handelaar zou meegedeeld hebben – wat door Tine Hylebos sowieso afgeraden wordt).

3.13.    Reviews: Bij het formuleren en publiceren van reviews, commentaren, enz. via de Website, zullen de Gebruikers ervoor zorgen dat zij steeds een waarheidsgetrouwe weergave zullen geven van de werkelijkheid, dat zij steeds de normen van hoffelijkheid en goed fatsoen zullen naleven, dat zij een correct taalgebruik zullen hanteren, dat zij geen anonieme berichten zullen posten (ook geen gebruik van ‘fantasienamen’, ‘alter ego’s’, enz.), en dat zij zich niet schuldig zullen maken aan smaad, laster, eerroof of de beschadiging van reputatie of goede naam. Tine Hlebos voert geen actieve controle uit over de geposte berichten maar behoudt zich het recht voor om te reageren op klachten van derden (voorbeeld van Handelaars die deelnemen aan de Website), en om eventueel berichten te verwijderen. De Gebruikers erkennen dat dit geen censuur uitmaakt. Tine Hylebos zal in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor berichten, commentaren of reviews gepost door Gebruikers, Handelaars of derden op de Website.

4. Het aanmaken van een account

4.1.      Om te kunnen genieten van de kortingen en andere voordelen aangeboden door de Handelaars op onze Website, dien je een account aan te maken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

 4.2.      Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxies en tijdelijke e-mailadressen.

4.3.      Bij de aanmelding dien je je akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website.

 4.4.      Tine Hylebos behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden. Je aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
 • Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
 • Je komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na;
 • Tine Hylebos kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden.

 4.5.      Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.

 4.6.      Het paswoord die je ontvangt om toegang te krijgen tot de Website zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Als de Gebruiker vermoedt dat er fraude gepleegd wordt via zijn/haar account (bijvoorbeeld: iemand maakt onterecht gebruik van de account), dan moet de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met Tine Hylebos. Tine Hylebos zal dan een nieuw paswoord instellen en kan alle maatregelen nemen die Tine Hylebos noodzakelijk acht om de fraude te bestrijden.

4.7.      Tine Hylebos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van Bonnen of Cadeaubonnen indien de Gebruiker verkeerde persoonsgegevens heeft ingevuld (bijvoorbeeld: een verkeerd email adres). Tine Hylebos kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker tijdelijk of blijvend geen toegang heeft tot zijn/haar emails.

5. Onze relatie met jou en met de Handelaars op de website

5.1.      De Website doet dienst als een platformwebsite via dewelke Handelaars bepaalde kortingen, promoties, acties of andere voordelen aanbieden aan de Gebruikers en via dewelke de Gebruikers Bonnen of Cadeaubonnen bij Tine Hylebos kunnen aankopen die zij daarna kunnen inruilen tegen diensten/prestaties bij de deelnemende Handelaars.

 Tine Hylebos treedt hierbij steeds op als een loutere tussenpersoon tussen de Gebruiker en de Handelaar voor de diensten/prestaties geleverd door de Handelaars, en ook als verkoper van de Bonnen en de Cadeaubonnen. De diensten of prestaties zelf worden niet altijd door Tine Hylebos geleverd maar ook door de Handelaars, tegen de voorwaarden bepaald door de Handelaars. Tine Hylebos treedt ook niet op als adverteerder voor de Handelaars en stelt de prestaties/diensten/promoties van de Handelaars voor ter loutere informatie.

 5.2.      De webshops die je bezoekt via de Website en de goederen die je er koopt, behoren toe aan de Handelaars die deze webshops uitbaten.

 5.3.      Tine Hylebos raadt je aan om je als goede en voorzichtige consument te gedragen door het aanbod van de Handelaars aandacht te lezen vooraleer over te gaan tot een aankoop.

6. Onze aansprakelijkheid

6.1.      Tine Hylebos besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhavig aan wijzigingen en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Tine Hylebos is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website (bijvoorbeeld i.v.m. kortingen, aanbiedingen, voordelen, prijzen, kwaliteit, beschikbaarheid, enz.). Tine Hylebos draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden goederen of diensten.

6.2.      Tine Hylebos benadrukt dat zij slechts een tussenpersoon is die een platform aanbiedt voor de Handelaars. Tine Hylebos is niet de auteur van het aanbod van de Handelaars op de Website.

 Tine Hylebos geeft je geen garanties m.b.t. de inhoud van het aanbod van de Handelaars of de dienstverlening van de Handelaars.  Tine Hylebos wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de inhoud van het aanbod van de Handelaars als die niet correct zou blijken te zijn of als die in strijd zou blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en/of de goede zeden. Als je de aanwezigheid van dergelijke inhoud vaststelt, dien je Tine Hylebos hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, zodat Tine Hylebos waar mogelijk de gepaste maatregelen kan nemen.  Uitsluitend de Handelaar is aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar aanbod op de Website.

 Tine Hylebos is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aangeboden goederen of diensten, de aankoop- of leveringsvoorwaarden hiervan of de kwaliteit van de dienstverlening, noch voor de verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacy policy van de Handelaars of enig ander aspect van de transactie tussen jou en de Handelaar. Tine Hylebos is evenmin aansprakelijk voor gebeurlijke inbreuken die Handelaars zouden kunnen maken op de rechten van derden via de Website.

 Beschrijvingen van promoties of aanbiedingen kunnen gewijzigd worden vóór de Gebruiker een bestelling plaatst (maar niet daarna).

 6.3.      Tine Hylebos wijst bovendien alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de dienstverlening van de Handelaars. Zo is Tine Hylebos niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van overeenkomsten die te wijten zijn aan nalatigheid of fouten van de Handelaar. Tine Hylebos verleent geen garanties m.b.t. en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit, kwantiteit, zekerheid of conformiteit van goederen of diensten die via de Website bij een Handelaar worden gekocht of gehuurd (bijvoorbeeld indien aangeboden diensten of producten niet zouden overeenstemmen met de afbeeldingen of foto’s op de Skin Result Websites). Foto’s, afbeeldingen en andere illustraties op de Website worden uitsluitend ter illustratie gepubliceerd en vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van de realiteit van de aanbieding. Dergelijke foto’s, afbeeldingen en andere illustraties zijn in ieder geval niet bindend. Tine Hylebos is niet verantwoordelijk als een Handelaar een aangekondigde korting niet toekent, of als een Handelaar een bon gekocht via de Website weigert te aanvaarden, of als een code op een bon reeds gebruikt blijkt (en dus niet langer geldig is), of als een Handelaar zich vergist heeft in de aangekondigde korting of het aangekondigde voordeel.

 Tine Hylebos komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen jou (de Gebruiker) en de Handelaars en zal bijgevolg niet aansprakelijk zijn voor eventuele geschillen tussen jou en de Handelaars.

 Zo zal Tine Hylebos bijvoorbeeld niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn als:

 • de Handelaar zijn of haar  verplichtingen ten opzichte van jou niet uitvoert;
 • de Handelaar de door hem of haar voorgestelde verkoopsvoorwaarden wijzigt of niet respecteert;
 • de Handelaar de aanbieding, na aanvaarding ervan door de gebruiker, intrekt, ongeacht of deze intrekking afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
 • de prijs van de aanbieding na de aanvaarding door de gebruiker van deze aanbieding stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
 • de verkooppraktijken van de Handelaar op één of andere wijze misleidend zouden zijn of een inbreuk zou vormen op Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht “Marktpraktijken en Consumentenbescherming”;
 • de Handelaar een inbreuk zou plegen op enige andere geldende wetten of voorschriften of op jouw rechten of belangen of die van derden;

Als je klachten hebt omtrent één van bovenstaande punten (of om het even welke andere klacht), dien je rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Handelaar.

 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Tine Hylebos voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de order, meer bepaald het deel van de order waarop de schade en de verantwoordelijkheid van Tine Hylebos betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van Tine Hylebos zal ook steeds beperkt zijn tot het bedrag dat Tine Hylebos zelf van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt. Tine Hylebos zal in ieder geval nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, incidentele schade, gederfde winst, verlies van inkomsten, gemiste besparingen, gemiste voordelen, verlies van goodwill of reputatie, en schade door bedrijfsstagnatie.

 6.4.      Tine Hylebos zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Website, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de gebruikers van de Website te beschermen. Tine Hylebos zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan antivirus beveiligingen. Tine Hylebos heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid,  zal Tine Hylebos (en met haar verbonden ondernemingen en personen) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website (inclusief m.b.t. gegevens van gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via de Website zouden verspreid worden).

 Tine Hylebos stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Tine Hylebos garandeert in dit kader een beschikbaarheid van minstens 97% op jaarbasis. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Tine Hylebos echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal Tine Hylebos alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. Tine Hylebos zal niet aansprakelijk zijn indien een bepaald aanbod door technische storingen of onderhoudswerken tijdelijk niet beschikbaar is.

 6.5.      De websites en webshops (inbegrepen de webpagina’s  van de Handelaars op de Website) waarnaar Tine Hylebos linkt, worden niet door Tine Hylebos beheerd, gehost of onderhouden. Tine Hylebos is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

 6.6.      De informatie op de Website kan in geen geval beschouwd worden als advies op financieel vlak, op vlak van beleggingen, op vlak van personeelsbeheer, of op welk vlak dan ook. Alle informatie op de Website is steeds slechts informatief.

 6.7.      De Gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk om de Website als een goede huisvader te gebruiken. De gebruikers van de Website zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz.

 6.8.      De Gebruikers zullen zelf verantwoordelijk zijn in geval van verlies, diefstal of vernietiging van Bonnen, Cadeaubonnen, codes, en dergelijke. Tine Hylebos kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.

7. Intellectuele eigendom

Tine Hylebos is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

8. Overmacht

In geval van overmacht is Tine Hylebos niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Handelaar, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

9. Herroepingsrecht en uitzonderingen op het herroepingsrecht

Als je Bonnen of Cadeaubonnen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de Bonnen of Cadeaubonnen niet wil houden.  Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar reserveringen@skinresult.com of naar ’Skin Deals  ‘ Berkenlaan 16 te 9860 Scheldewindeke.’ Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 Wij zullen de Bonnen of Cadeaubonnen dan annuleren. Indien zou blijken dat de Bonnen of Cadeaubonnen reeds gebruikt zijn (zelfs gedeeltelijk) voor prestaties of diensten bij de Handelaars, of dat de codes op de Bonnen/Cadeaubonnen op één of andere manier reeds geactiveerd werden in het systeem, heb je geen recht meer op terugbetaling. Elke aanvraag tot herroeping houdt automatisch in dat de Gebruiker onherroepelijk afziet van zijn/haar  gebruik van de Bon/Cadeaubon.

 Binnen de 14 dagen nadat we je beslissing tot herroeping hebben ontvangen, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  – Aan  Skin Deals, Berkenlaan 16 9860 Scheldewindeke:

  – Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  – Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  – Naam/Namen consument(en)

  – Adres consument(en)

  – Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  – Datum

  – Bedrag

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

De wet (artikel VI.53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht “Marktpraktijken en Consumentenbescherming”) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen of diensten te annuleren als het gaat om:

 • diensten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie, vervoer, auto-verhuurdiensten, catering, en diensten met betrekking tot vrijetijdsbestedingen (zoals logies, hotels, b&b, restaurant-bezoeken, optredens, wedstrijden, spektakels, enz.) als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • goederen die volgens jouw richtlijnen speciaal gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
 • goederen die om gezondheidsredenen of hygiëneredenen niet kunnen worden teruggezonden eens geopend of eens het zegel verbroken (bijv. cosmetica);
 •  CD’s, DVD’s, MP’s, ringtones, games en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
 • dagbladen, tijdschriften en magazines;
 • diensten voor weddenschappen en loterijen;
 • enzovoort.

In alle bovenstaande gevallen wordt het herroepingsrecht bij deze Overeenkomst automatisch uitgeschakeld. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij in dergelijke gevallen geen beroep zal kunnen doen op een herroepingsrecht.

10. Algemene bepalingen

10.1.    Aanpassingen


Tine Hylebos behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt de nieuwe versie beschikbaar gesteld op de Website en zal deze nieuwe versie van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.  De eventuele nietigheid van een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden zal niet tot gevolg hebben dat de overige clausules nietig zijn (deze zullen onverkort van kracht blijven).

 10.2.    Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding


Deze Overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht. Geschillen m.b.t. deze Overeenkomst zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Gent (betwistingen die vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter zullen exclusief gebracht worden voor de vrederechter van Herzele).

 10.3     Overdracht

 Tine Hylebos heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven aan derde partijen, met dien verstande dat dit de voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige niet wijzigt.


10.4.    Aanvaarding

Door de Website te bezoeken, bestellingen te plaatsen en een account aan te maken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.


10.5.    Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden kan u contact opnemen met Tine Hylebos: Skin Result, Berknelaan 16 9860 Scheldewindeke of info@skinresult.com :

 Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden of per email via het email adres hierboven vermeld.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.

 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de  FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelingen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:

http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Unie via deze link:

http://ec.europa.eu/odr